Statut

Capitolul I: Dispozitii Generale

Art. 1
“Asociatia Societatea Rationalista Romana”, denumita in continuare si Asociatia, este fondata potrivit actului consitutiv de:

 1. Covaciu Ovidiu
 2. Geanta-Chelbea Stanca-Miruna
 3. Petrisor Eddy-Marian
 4. Zaharie Mihai
 5. Roman Adrian
 6. Badila Andrei-Ionut

Art. 2
Asociatia este persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial.

Art. 3
Scopul Asociatiei il constituie: promovarea si dezvoltarea gandirii critice, stiintei si culturii, cunoasterii si educatiei stiintifice, scepticismului bazat pe cunoastere stiintifica, a unui cadru de toleranta si dialog intre persoane, grupuri si entitati sociale cu viziuni si interese diferite; apararea libertatii de exprimare ca drept fundamental al fiintei umane, de respectarea caruia depinde in mod crucial functionarea unei democratii autentice; imbunatatirea nivelului educational.

Art. 4
Denumirea Asociatiei este “Asociatia Societatea Rationalista Romana” conform dovezii eliberate de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii numarul 117104 din data de 18.10.2012.

Art. 5
(2) Sediul Asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului Director.

Art. 6
Asociatia se constituie pe o durata nelimitata.

Art. 7
(1) Patrimoniul Asociatiei este alcatuit dintr-un activ patrimonial initial, in valoare de 800 lei.

(2) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele Asociatiei, si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 8
(1) In vederea realizarii scopului Asociatiei potrivit art. 3 din prezentul statut, Asociatia are urmatoarele obiective:

 • Realizarea si editarea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, programe informatice si alte materiale informative;
 • Organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinta, dezbateri publice, precum si organizarea de marsuri, manifestatii publice si alte activitati de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;
 • Acordarea de consultanta si consiliere persoanelor interesate, in domeniile relevante pentru scopurile Asociatiei, dezvoltarii constiintei civice precum si in alte domenii de interes general ce privesc viata publica;
 • Dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice si private din tara si strainatate;
 • Dezvoltarea unor activitati economice proprii in vederea autofinantarii;
 • Alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului Asociatiei;
 • Colaborarea si organizarea de schimburi de experienta cu organizatii similare din tara si strainatate;
 • Colaborarea cu persoane fizice si juridice din tara si strainatate pentru realizarea obiectuvelor si indeplinirea misiunii.

(2) Schimbarea scopului si obiectivelor Asociatiei se face numai de catre fondatori sau majoritatea simpla a fondatorilor in viata, iad daca niciunul dintre fondatori nu mai este in viata, aceasta se face numai cu intrunirea votului a 2/3 din numarul membrilor Adunatii Generale.

(3) In toate cazurile, schimbarea scopului Asociatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.

Art. 9
(1) Asociatia se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din tara si/sau din strainatate, pentru realizarea scopului si obiectivelor sale.

(2) Asociatia isi poate constitui sucursale sau filiale, in tara sau in strainatate, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii Adunarii Generale, prin care li se aloca un patrimoniu.

(3) Sucursalele nu au personalitate juridica proprie, functionand ca structuri ale Asociatiei.

(4) Personalitatea juridica a filialei se dobandeste in conditiile legislatiei in vigoare din tara in care isi are sediul filiala infiintata.

(5) Filiala este condusa de un Consiliu Director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri. Procedura de alegere a Consiliului Director al filialelor Asociatiei este stabilita prin hotararea Adunarii Generale a Asociatiei.

(6) Filiala este entitate cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare in conditiile stabilite de Adunarea Generala prin actul constitutiv al ei si poate incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama Asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a Consiliului Director al Asociatiei.

(7) Asociatia isi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotararii autentificate a Adunarii Generale, prin care lise poate aloca un patrimoniu.

Capitolul II: Membrii Asociatiei

Art. 10
Orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, care accepta Statutul, scopul si obiectivele Asociatiei poate deveni membru al Asociatiei.

Art. 11
(1) Membrii Asociatiei sunt:

a. membrii fondatori – membrii care au constituit Asociatia si au contribuit moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;
b. membrii asociati – membrii care se asociaza ulterior fondarii Asociatiei, care contribuie moral si material la completarea patrimoniului Asociatiei si care, prin activitatea lor, sprijina Asociatia in realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de trepturile prevazute de art. 13 din prezentul Statut; membrii asociati platesc taxa de inscriere si cotizatia anuala stabilita de catre Consiliul Director;
c. membrii de onoare – presoane fizice si/sau persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijina Asociatia in realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau functional la realizarea scopului Asociatiei sau – personalitati marcante ale vietii stiintifice, politice, antreprenoriale sau culturale, care s-au remarcat, cu deosebire, in domeniile de interes ale Asociatiei si care, prin activitatea lor, sprijina Asociatia in realizarea obiectivelor acesteia; membrii de onoare sunt scutiti de plata taxei de inscriere, nu platesc cotizatia si nu au dreptul de a alege si nici de a fi alesi;
d. membrii sustinatori – prersoanele care adera la scopul Asociatiei, si care sprijina material si moral Asociatia in realizarea obiectivelor acesteia.

(2) Calitatea de membru asociat sau de membru sustinator al Asociatiei se acorda de catre Consiliul Director, prin votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor Consiliului.

(3) Calitatea de membru de onoare al Asociatiei se acorda de catre Adunarea Generala, prin votul a cel putin 2/3 din numarul membrilor prezenti, la propunerea Consiliului Director.

(4) Contributiile membrilor Asociatiei la realizarea scopului si obiectivelor acesteia constau in sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor si proiectelor initiate sau derulate de Asociate.

Art. 12
Nu pot fi membri ai Asociatiei minorii, cei pusi sub interdictie si cei care au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unor fapte penale.

Art. 13
(1) Membrii fondatori si membrii asociati ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:

a. sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele si de hotararile Adunarii generale;
b. sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul Director, daca au aptitudini si capacitate pentru functiile pentru care candideaza;
c. sa beneficieze de programele initiate de Asociatie;
d. sa participe la programele derulate de Asociatie;
e. sa beneficieze de serviciile Asociatiei;
f. sa beneficieze de rezultatele programelor initiate de Asociatie;
g. sa aiba acces la spatiile si dotarile Asociatiei pentru organizarea unor manifestari si activitati in domeniile de interes ale Asociatiei;
h. sa ceara Asociatiei sa intervina si sa actioneze pentru promovarea si apararea drepturilor lor;
i. sa formuleze propuneri pentru ordinea de zi a sedintelor organelor de conducere la care au dreptul sa participe;
j. sa isi exprime liber opiniile proprii in cadrul dezbaterilor organelor de conducere la care au dreptul sa participe;
k. alte drepturi prevazute in regulamentele Asociatiei.

(2) Membrii sustinatori ai Asociatiei si membrii de onoare beneficiaza de drepturile prevazute la art. 13 lit. c-k din prezentul Statut.

(3) Obligatiile membrilor Asociatiei sunt urmatoarele:

a. sa respecte Statutul, regulamentele si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director al Asociatiei.
b. sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei prin sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor, proiectelor initiate sau derulate de Asociatie;
c. sa indeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au luat;
d. sa indeplineasca celelalte obligatii prevazute in regulamentele adoptate de Asociatie.

(4) In cazul savarsirii de catre membrii Asociatiei a urmatoarelor abateri:

a. denigrarea activitatii Asociatiei;
b. intreprinderea unor actiuni ce aduc prejudicii de orice natura Asociatiei;
c. angajarea Asociatiei in actiuni pentru care nu a fost autorizata de organele de conducere;
d. implicarea Asociatiei in activitati politice;
e. abaterile de la etica profesionala si morala incluse in Regulamentul de Organizare si Functionare al Asociatiei;
f. comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
g. in cazul persoanelor care fac parte din conducerea Asociatiei si neparticiparea sistematica la activitatea structurii de conducere in care au fost alesi sau impiedicarea prin diferite mijloace ca aceasta sa-si desfasoare in mod eficient activitatea.

Sanctiunile care se pot aplica sunt urmatoarele:

a. avertisment;
b. avertisment sever si ultimativ;
c. suspendarea pe termen determinat din Asociatie sau din functia de conducere potrivit Statutului Asociatiei;
d. excluderea din Asociatie.

Art. 14
(1) Calitatea de membru iceteaza in urmatoarele situatii:

a. prin retragere, in baza unei cereri de retragere ce nu trebuie motivata;
b. prin excludere in urmatoarele situatii:

 • incalcarea grava a prevederilor statutare si a hotararilor organismelor de conducere ale Asociatiei,
 • ca urmare a unei condamnari, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru savarsirea unor fapte cu caracter penal incompatibile cu misiunea si principiile Asociatiei;

(2) Excluderea se face la propunerea Consiliului Director al Asociatiei.

(3) Competenta excluderii revine Adunarii Generale, mai putin in cazul membrilor fondatori a caror excludere se va face prin votul exclusiv si majoritar al celorlalti membrii fondatori in conditii de cvorum de 100% al acestora.

(4) De la data inregistrarii propuneii si pana la solutionarea acesteia in Adunarea Generala, calitatea de membru al Asociatiei este susependata.

Capitolul VII: Dispozitii Finale

Art. 46
Prevederile prezentului Statut se completeaza cu dispozitiile legii.